NORGESLOTTERIETS PERSONVERNERKLÆRING

Denne personvernerklæringen gjelder både for kunder hos Norgeslotteriet og for besøkende på Norgeslotteriets nettsteder. Erklæringen beskriver hvordan Norgeslotteriet og Norgeslotteriets operatørselskap Donira AS, samler inn, bruker, lagrer og sletter personopplysninger.  Erklæringen beskriver også kunders rettigheter og Norgeslotteriets plikter.

BEHANDLINGSANSVARLIG
Norgeslotteriet ved administrerende direktør for dets operatørselskap Donira AS (sammen omtalt som NL), er behandlingsansvarlig for virksomhetens behandling av personopplysninger. Noen av oppgavene er delegert internt i NL og til NL sin sertifiserte underleverandør av lotterisystemet og andre tekniske tjenester Playsafe Norway AS.  Behandleransvaret er derimot ikke delegert.

NL har eget Personvernombud som ivaretar personverninteressene både til NLs kunder samt for NLs ansatte. For å sikre at personopplysninger blir behandlet på en god måte og i tråd med regelverket, gir Personvernombudet råd og veiledning om behandling av personopplysninger.

Om du har spørsmål om hvordan vi behandler dine personopplysninger kan du kontakte NLs behandlingsansvarlig eller Personvernombud ved å kontakte kundeservice Personvernombud@norgeslotteriet.no.

FORMÅLET MED BEHANDLINGEN AV OPPLYSNINGER

Formålet med behandling av personopplysninger i NL er å oppfylle de rettigheter og plikter som følger av avtalevilkårene for NL. Formålet er videre å administrere og videreutvikle tjenestene, å gjennomføre autentiseringsprosesser for å sjekke identitet og alder, oppdage tegn på utvikling av uheldig spilleadferd, å utvikle nye og tjenester, i tillegg til å kommunisere med brukerne.

RETTSLIG GRUNNLAG FOR BEHANDLINGEN AV DINE PERSONOPPLYSNINGER
Opplysningene som NL mottar om deg brukes i administrasjon av kundeforholdet og for å overholde våre forpliktelser i henhold til de enhver tid gjeldende lover og regler. For å gjøre dette bruker vi ditt navn, adresse, fødselsdato, bankkontonummer, IP-adresse, mobiltelefonnummer og e-postadresse.  Du tildeles et spillernummer som NL benytter til administrasjon av kundeforholdet.

Som et ledd i arbeidet med å forebygge uheldig spilleadferd og konsekvensene av det, samt forebygge økonomisk kriminalitet, overvåker og lagrer NL lotteri- og pengetransaksjoner som foretas. NL er underlagt hvitvaskingsloven og rapporterer mistenkelige og potensielt kriminelle aktivitet til offentlige myndigheter.

INNSAMLING AV OPPLYSNINGER
NL drifter lotteriet I henhold til løyve gitt av Lotteri- og Stiftelsestilsynet etter lotteriforskriften paragraph 7. Ved opprettelse av kundeforhold gjøres det derfor oppslag mot VIPPS for å sikre at kunden er en reell kunde og at vedkommende er over 18 år. Som del av denne prosessen oversendes data fra VIPPS til NL.

Når kunden kjøper spill, eller bruker NLs tjenester, behandler og lagrer NL disse dataene til gjennomføringen av lotteriet.

NL bruker tjenester og verktøy og fra tredjeparts-leverandører for å sammenstille innsamlet informasjon. Det benyttes tidvis cookies på NLs nettsider. Cookies er små tekstfiler som lagres i brukerutstyret i forbindelse med bruk av internettjenester.

Cookie’en brukes for eksempel til å lagre innloggingsdetaljer, eller registrere hvor brukeren beveger seg på nettsidene. På denne måten kan vi bedre tilpasse nettsidene til hver enkelt brukers interesser og behov.

Informasjon om NLs bruk av informasjonskapsler finner du her: http://www.norgeslotteriet.no/cookies

UTLEVERING TIL TREDJEPART

Dersom det er en forutsetning for å gjennomføre lotteriet I henhold til lotteriløyvet, eller tilby eller utføre andre tjenester i NL, vil personopplysninger som er nødvendig for å utføre slike tjenester bli utlevert til tredjepart. I de tilfellene en databehandler behandler dine personopplysninger, har NL satt opp en databehandleravtale mellom NL og leverandøren.
NL følger opp Databehandleravtalene ved blant annet å gjennomføre sikkerhetsrevisjoner for å sikre at dine personopplysninger blir lagret og behandlet på en sikker måte. Databehandlerne kan ikke behandle kundens personopplysninger for andre formål enn det som er beskrevet i Databehandleravtalen. NL vil ikke utlevere kundens personopplysninger til tredjeparter, med unntak for Lotteritilsynet, eller med mindre slik utlevering er påkrevet i henhold til gjeldende lovgivning (for eksempel til Politiet), eller Kunden har samtykket særskilt til dette. Personopplysninger vil ikke bli utlevert til tredjepart for kommersielt bruk, med mindre eksplisitt aksept for dette er innhentet fra kunden på forhånd. NL deler informasjon som ikke er identifiserbar på personnivå med tredjeparter, for å få bedre forståelse av bruksmønster for ulike lotterispill og andre tjenester og funksjonalitet knyttet til NL.

FRIVILLIG BRUK/UTLEVERING AV DATA LAGRET I NORGESLOTTERIET

NL tilbyr funksjonalitet for å la kunder, via NLs nettsider få tilgang til sine egne data som er lagret i NL. Tilgangen til egne data gjøres og godkjennes av kunden selv, og kunden kan når som helst i sine innstillinger I NL trekke tilbake slike tilganger.

SLETTING OG LAGRING AV DINE OPPLYSNINGER
Så lenge det er nødvendig for å oppfylle formålene beskrevet i denne erklæringen, lagrer NL kundenes personopplysninger – Ved avsluttingen av et kundeforhold gjelder egne regler for sletting. Lagringen av kundedata skjer i vårt lotterisystemer, kundesystem og analysesystem. Behovet for lagring, sletting og anonymisering av personinformasjon vurderes fortløpende og NL har etablert egne interne rutiner som beskriver disse prosessene.

RETT TIL INNSYN, RETTING OG SLETTING

Den enkelte har, etter personopplysningsloven, rett til innsyn i egne personopplysninger. Dersom opplysninger i NL er feil, vil kunden få adgang til å få de rettet eller slettet. Alle opplysninger som er hentet om kunden, vil være tilgjengelige for kunden via kundens konto på NLs nettsider. Det tas forbehold om at enkelte endringer kan kreve godkjenning før de aktiveres.
Ønsker du å lese mer om personvern se Datatilsynets websider

INFORMASJONSSIKKERHET

NL system og rutiner er sertifisert av GLI I henhold til norske og internasjonale standarder, og NL arbeider systematisk med å opprettholde et svært høyt sikkerhetsnivå rundt behandlingen personopplysninger.

For å bli kunde hos NL krever vi en sikker identifisering og autentisering av deg som kunde.  NL benytter en tjeneste fra VIPPS til dette formålet.

Som kunde er det viktig at du ikke lar uvedkommende få tak i din påloggingsinformasjon. Oppgi aldri PIN-kode eller passord til noen – selv ikke bank, politi etc.  PIN-kode, brukernavn og passord bør læres utenat.

Ved mistanke om at noen har fått tilgang til din spillerkonto, må du umiddelbart melde fra til NL for å få sperret din spillerkonto.  (tlf. XXXXXXX). Inntil du har meldt fra, er du selv ansvarlig for eventuelt tap ved bruk av kontoen.

Ved alvorlige sikkerhetsavvik knyttet til behandling av personopplysninger vil NL uten unødvendig opphold orientere de berørte kundene samt nasjonale tilsynsmyndigheter om omfang og konsekvenser av slike hendelser!

 

30

Laster...

Close Game
Enter Fullscreen
Add to Favourites
Please wait while we load your game...